Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
CAD – DATORSTÖDD RITNING OCH KONSTRUKTIONMMT656
CAD – Computer Aided Design and Construction

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA1. Kursansvarig: Arkitekt Olle Bergman, olle.bergman@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Prestationsbedömning: Examination sker genom att enskilt, utöver att redovisa övningsuppgifter, redovisa en projektuppgift med tillämpning av de under kursen genomgångna momenten. 80 % närvaro vid kurstillfällen. Övrigt: Föreläsningar och övningar, med Internetbaserad möjlighet för kompletterande handledning. Kursen innehåller föreläsningar både renodlade teoriföreläsningar samt föreläsningar i hur man ritar och modellerar i CAD. Tillämpning sker i BIM-inriktad (Building Information Model) programvara från Autodesk. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge grundläggande färdigheter i CAD-projektering och kunskap i begreppet ICT (informations- och kommunikationsteknologi). Vidare skall kursdeltagarna erhålla en bra grund för användandet av ICT i det framtida yrkeslivet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger i föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter kunskaper om tillämpad CAD-teknik.

Övningarna görs i systemen från Autodesk, med för olika skeden BIM-anpassade databasapplikationer för den nordiska marknaden.

Litteratur
Kursmaterial som instruktioner och CAD-manualer kommer att finnas tillgängliga över Internet.
Redovisning av byggprojekt, Bygghandlingar 90.
Litteraturlista i övrigt kommer att sammanställas inför kursstart.