Kursplan för

Byggprocessen med entreprenadrätt
Construction Process and Construction Law

VBEA25, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA2, IBYI3, IBYV2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning. Utöver detta syftar kursen till att ge grundläggande kunskaper om kalkylmetoder och analyser inom byggproduktion, samt grundläggande kunskaper om de rättsregler- och den praxis som råder inom svensk avtals- och entreprenadrätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen avser att ge en orientering av de aktiviteter som genomförs i byggprocessen och behandlar byggprocessen ur ett byggherreperspektiv. Fördjupade analyser görs av program-, projekterings- och produktionsskedena samt förvaltnings- och arbetsmiljöaspekter. Utöver detta görs en genomgång av allmän rättsorientering med fördjupning inom entreprenadrätt och upphandling. Kursen är uppbyggd på ett antal föreläsningar och övningar:

• Organisation av byggprojekt
• Projekteringsprocessen och tidiga skeden
• Planering av byggprojekt
• Projektkalkylering
• Byggdelskalkyl
• Årskostnadskalkyler
• Produktionskalkyler
• Arbetsberedning och arbetsmiljö
• Allmän rättsorientering, avtalsrätt, entreprenadrätt och administrativa föreskrifter
• Offentlig upphandling
• Konsultupphandling, ABK09
• Entreprenadupphandling, AB04 och ABT06
• Fördjupning entreprenadavtal och tvister

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBEA20, VFR601, VBEA10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@construction.lth.se
Kursadministratör: Kolbrun Arnadottir, kolbrun.arnadottir@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se