Kursplan för

Grundläggande avtals- och entreprenadrätt
Basic Agreement- and Contract Law

VFR601, 4,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI3, IBYV3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande information om de rättsregler- och den praxis som råder inom svensk avtals- och entreprenadrätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Projektarbete och inlämningsuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänt projektarbete och inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Kursansvarig: Anders Wretstrand, Anders.Wretstrand@tft.lth.se
Hemsida: http://www.hbg.lth.se