Kursplan för

Byggprocessen med företagsekonomi
The Construction Process with Business Economy

VBEA20, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om användninga av företagsekonomiska modeller och begrepp samt den övergripande styrningen av byggprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar de grundläggande föreagsekonomiska begreppen och de vanligast förekommande företagsekonomiska modellerna samt byggprocessen utifrån olika perspektiv. Samhällets övergripande styrning ab byggprocessen behandlas. Förekommande beställarproblem i de tidiga skeden samt upphandlingsprocessen och valet av ansvars- och ersättningsform. För byggprojekt aktuella konsult- och entreprenadavtal och hur avtalens allmänna bestämmelser skall tolkas kommer behandlas. Organisation av byggprojekt ingår som ett moment. Det principiella systemet för upprättande av byggbeskrivningar är ett viktigt moment. Köp av fastighet och enklare kassaflödesanalys för en fastighet utgör moment i kursen.

Som stöd för undervisningen kommer problem och lösningar knytas till byggandet av industribyggnad.

Arbetsformerna är föreläsningar följda med övningar på samma ämnesområde som föreläsningen. Övningarna avslutas med gemensam genomgång av lösningen respektive uppgift.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen är uppdelad på två skriftliga tentamina. Slutbetyg baseras på medelbetyget av de båda skriftliga tentamina.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Skriftlig tentamen företagsekonomi.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen företagsekonomi.
Kod: 0212. Benämning: Skriftlig tentamen byggprocessen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Hemtentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBEA15, VBE601, VBE605

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anne Landin, anne.landin@construction.lth.se
Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Företagsekonomi: tentamen 3 hp, utbruten i oktober. Byggprocessen: hemtentamen utbruten i början av december, 4 hp.