Kursplan för

Läkemedelsformulering
Drug Formulation

KLGN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är baserad på grundläggande kunskaper i kemi och kemiteknik ge en fördjupning med inriktning på utveckling av läkemedelsformulering och produktion av läkemedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar läkemedel och läkemedelstillverkning med betoning på fysikalkemiska och kemitekniska frågeställningar. Läkemedels öde i den levande organismen och olika administrationsvägar. Beredningsformer för läkemedel som lösningar, suspensioner, emulsioner, pulver, granuler, tabletter, kapslar, aerosoler, salvor, geler m.m. Vidare kommer det att ges en översiktlig inblick i kvalitetsaspekter, svensk och internationell läkemedelsindustri, läkemedelsekonomi och lagstiftning. Industribesöken syftar till att beskriva vissa aspekter på formulering och tillverkning av läkemedel.

Övningsuppgifterna syftar till att ge kunskap om olika aspekter inom läkemedelsteknologin bl.a. rörande läkemedelsformulering.

Laborationerna syftar till att ge en insikt i läkemedelsformulering samt kvalitet och fysikalkemiska egenskaper hos läkemedelsberedningar. Samt olika dokumentationssätt inom läkemedelsindustrin.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Muntlig tentamen. Aktivt deltagande i övningar och laborationer. Laborationsrapporter i enlighet med standarden för läkemedelsindustrin. Skriftlig och muntlig projektrapport. Slutbetyg baseras på den muntliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KFKF01 Molekylära drivkrafter 2: Växelverkan och dynamik, BLTF01/BLT015 Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin eller KETF30/KET030 Energiteknik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KLG027

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Marie Wahlgren, Marie.Wahlgren@food.lth.se
Kursadministratör: Liselotte Eriksson, liselotte.eriksson@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se