Kursplan för

Energiteknik
Heat Engineering

KET030, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: K3
Valfri för: B4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen i energiteknik är att vidareutveckla studentens kunskap i värmeväxling genom att gå djupare i system för kokning och kondensation och genom att sätta in värmeväxling i större processystem. Ett andra syfte med kursen är att introducera ett antal tekniskt viktiga energiomvandlingsprocesser som förbränningsmotorer, ångturbiner, gasturbiner och kompressorer som kemitekniker i process- och energiindustrin kommer i kontakt med.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Följande områden behandlas:

Värmeväxlare. Beräkning av värmeöverföringstal. Värmestrålning. Kokning. Kondensation. Grundläggande teknisk termodynamik. Ångprocesser. Förbränningslära. Gasturbiner. Kylprocesser. Värmepumpar. Kompressorer. Energieffektivisering för termiska separationsprocesser, främst indunstning och destillation.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen, projektuppgifter redovisade i tekniska rapporter samt genom obligatoriskt deltagande i övningar i praktisk problemlösning, laborationer och studiebesök.

Delmoment
Kod: 0105. Benämning: Projektuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända projektuppgifter och kamratgranskning.
Kod: 0205. Benämning: Laborationskurs.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Studiebesök
Kod: 0305. Benämning: Energiteknik.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ola Wallberg, ola.wallberg@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ket030/.