Kursplan för

Energiteknik
Heat Engineering

KETF30, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: K3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen i energiteknik är att vidareutveckla studentens kunskap i värmeväxling genom att gå djupare i system för kokning och kondensation och genom att sätta in värmeväxling i större processystem. Ett andra syfte med kursen är att introducera ett antal tekniskt viktiga energiomvandlingsprocesser som förbränningsmotorer, ångturbiner, gasturbiner och kompressorer som kemitekniker i process- och energiindustrin kommer i kontakt med.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Följande områden behandlas:

Värmeväxlare. Beräkning av värmeöverföringstal. Värmestrålning. Kokning. Kondensation. Grundläggande teknisk termodynamik. Ångprocesser. Förbränningslära. Gasturbiner. Kylprocesser. Värmepumpar. Kompressorer. Energieffektivisering för termiska separationsprocesser, främst indunstning och destillation.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen. Projektuppgifter redovisade i skriftliga rapporter. Aktivt deltagande i övningar i praktisk problemlösning, laborationer och studiebesök. Slutbetyget baseras på den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Energiteknik.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Projektuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i projektuppgifter och kamratgranskning.
Kod: 0317. Benämning: Laborationskurs.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i laborationer och studiebesök.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KET030

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ola Wallberg, ola.wallberg@chemeng.lth.se
Hemsida: https://www.lth.se/chemeng/ketf30/