Kursplan för

Fysiologiska modeller och beräkningar
Physiological Models and Computations

FRTF01, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2020-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME3
Valfri för: Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att introducera viktiga områden, begrepp och metoder inom fysiologisk modellering jämte beräkningar och kvantitativ jämförelse med medicinska mätdata och fenomen. Förklaring av fysiologisk reglering via balansekvationer, dynamiska system, återkopplingsprinciper och adaption.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig examen. Fyra inlämningsuppgifter och ett projekt. Vid färre än fem anmälda kan omtentamina ges på muntlig form.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Fysiologiska modeller och beräkningar.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen
Kod: 0214. Benämning: Inlämningsuppgift 1.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0314. Benämning: Inlämningsuppgift 2.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0414. Benämning: Inlämningsuppgift 3.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0514. Benämning: Inlämningsuppgift 4.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0614. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig presentation

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA01 Endimensionell analys, FMAB20 Linjär algebra, EXTG50 Människans fysiologi (eller EXTP85 Kvantitativ humanfysiologi) och EITA50 Signalbehandling i multimedia.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Rolf Johansson, rolf.johansson@control.lth.se
Studierektor: Anton Cervin, anton.cervin@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRTF01