Kursplan för

Kvantitativ humanfysiologi
Quantitative Human Physiology

EXTP85, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2020-03-24

Allmänna uppgifter

Valfri för: E5, F4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftligt och/eller muntligt prov omfattande teori och problem. Godkända inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EXTG15 Biologisk översiktskurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TEK171

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Arheden, hakan.arheden@med.lu.se
Kursansvarig: Einar Heiberg, einar@heiberg.se
Hemsida: http://www.med.lu.se/klinvetlund/klinisk_fysiologi/grundutbildning/kvantitativ_humanfysiologi