Kursplan för

Signalbehandling i multimedia
Signal Processing in Multimedia

EITA50, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2020-03-19

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C2, D3
Alternativobligatorisk för: E3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Dagligen använder vi utrustning där signaler lagras och behandlas i digital form. Från den enkla digitala signalbehandlingen som sker i en CD-spelare till avancerad komprimering i t.ex. MP3 kodning av musik, kodning av tal i GSM, digital video för DVD, bildbehandling, etc. Kursen ger grundläggande kunskaper i digital signalbehandling och kunskaper om signalers frekvensegenskaper och frekvensinnehåll.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar tidsdiskreta signaler och system. Hjälpmedel som beskrivs är Fouriertransform, Diskret Fourier Transform (DFT) och Z-transform. Begrepp som frekvens- och systemfunktion introduceras samt olika typer av enkla filter. Digital signalbehandling av analoga signaler via A/D- och D/A-omvandling presenteras samt några olika strukturer för implementering av digitala filter. En rad tillämpningar, som t.ex. behandling av signaler från hjärtat och hjärnan (EKG och EEG), talsignaler och bilder tas upp på laborationerna. Här studeras också enkla filter och samband mellan amplitud- och fasfunktion och poler och nollställen; olika signaler filtreras med hjälp av en digital signalprocessor (DSP). Matlab används som beräkningsverktyg i laborationerna.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker genom ett slutprov och ett antal delprov under kursen. Slutbetyg erhålls när det slutliga provet, delprov och laborationer, godkänts.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 1901. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen
Kod: 1902. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.
Kod: 1903. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter Delmomentet omfattar: Två skriftliga inlämningsuppgifter som görs individuellt. Övrig information: Poängen tillgodoräknas tentaresultatet.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA01 Endimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS040, EITF15, EITF75, ETI265

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ove Edfors, ove.edfors@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eita50
Övrig information: Denna kurs ger väsentligen samma förkunskaper som grundkursen (Digital signalbehandling, ESS040) och möjliggör därför val av fortsättningskurser i ämnet Signalbehandling. Stödundervisning på engelska kan ges vid behov.