Kursplan för

Geografisk informationsteknik - avancerad kurs
Geographic Information Technology - Advanced Course

EXTG25, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Valfri för: MKAT2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom rumslig analys och geografisk informationsbehandling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett antal moment som bygger på avancerad användning av existerande program för databasuppbyggnad, analys och presentation av geografisk i nformation. Studenten tränar förmågan att strukturera och lösa komplexa problem.

Kursen består av följande moment:


Kursens genomförande
Kursen är nätdistribuerad och ges via Internet med 50% studiefart förlagt över 2 läsperioder. .

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examination sker genom godkännande av inlämningsuppgifter under kursens gång.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Studenter från MKAT Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning är garanterade plats på kursen.
Kursen överlappar följande kurser: NGEA12, GISA22, EXTG35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se
Kursansvarig: Abdulghani Hasan, abdulghani.hasan@nateko.lu.se
Hemsida: http://www.nateko.lu.se/sv/extg25
Övrig information: Kursen ges endast för studenter inom Masterprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning.