Kursplan för

Geografisk informationsteknik - introduktion
Geographic Information Technology - Introduction

EXTG20, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Valfri för: MKAT2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om begrepp och metoder för behandling och analys av geografiska data med Geografiska Informationssystem, (GIS), samt en introduktion till kartografi och geodesi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en bred teoretisk grund till vidare arbete med digitala geografiska data. Förståelse för representation och analys av rumsliga element poängteras. Kursen belyser också generella geografiska problemställningar inom miljö och samhälle genom praktiska GIS-tillämpningar. Dessa behandlar såväl svenska som internationell förhållanden och varierar i skala från det lokala till det regionala. De moment inom GIS-tekniken som på detta sätt behandlas omfattar grundläggande kartografi, inklusive projektioner och referenssystem, geografiska data i digital form (kartor, bilder och tabeller), grundläggande analys av geografiska data i raster- och vektorform samt kartografisk och grafisk presentation av digitalt kartmaterial. I kursen ingår även kommunikationsträning. Särskild tonvikt läggs på kartografisk presentation av digitala geografiska data.


Kursens genomförande
Kursen är nätbaserad. Den är flexibelt utformad vilket möjliggör för studenten att genomföra kursen på hel-, halv-, eller kvartstid.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig hemtentamen vid kursens slut i kombination med godkända rapporter och inlämningsuppgifter under kursens gång. För studerande som inte godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle erbjuds ytterligare tillfälle i nära anslutning härtill.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Studenter från MKAT Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning är garanterade plats på kursen.
Kursen överlappar följande kurser: EXTG30, NGEA11, GISA21

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se
Kursansvarig: David Tenenbaum, david.tenenbaum@nateko.lu.se
Hemsida: http://www.nateko.lu.se/sv/extg20
Övrig information: Kursen ges endast för studenter inom Masterprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning.