Kursplan för

Geografisk informationsteknik - grundkurs
Geographic Information Technology - Basic Course

EXTG30, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2020-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Valfri för: MKAT2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om begrepp och metoder inom behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem, (GIS), samt en introduktion till kartografi och geodesi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en bred teoretisk grund till vidare arbete med digitala geografiska data. Förståelse för representation och analys av rumsliga element poängteras. Kursen belyser också generella geografiska problemställningar inom miljö och samhälle genom praktiska GIS-tillämpningar. Dessa behandlar såväl svenska som internationell förhållanden, och varierar i skala från det lokala till det regionala. De moment inom GIS-tekniken som på detta sätt behandlas omfattar grundläggande kartografi, inklusive projektioner och referenssystem, geografiska data i digital form (kartor, bilder och tabeller), positionering med GPS, grundläggande analys av geografiska data i raster- och vektorform samt kartografisk och grafisk presentation av digitalt kartmaterial. I kursen ingår även kommunikationsträning. Särskild tonvikt läggs på
kartografisk presentation av digitala geografiska data.

Kursens genomförande
Undervisningen utgörs av föreläsningar, datorövningar enskilt och i grupp, fältövningar och projektarbete i grupp. Datorövningar, fältövningar och projektarbete är obligatoriska.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: Examination sker skriftligt med tentamen vid kursens slut och via inlämningsuppgifter och projektrapporter under kursens gång. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 3
Urvalskriterier: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten. Studenter från MKAT Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning är garanterade 3 platser på kursen. Urval sker genom rangordning av antal avklarade högskolepoäng inom Masterprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning. Vid likvärdiga meriter sker urval genom lottning.
Kursen överlappar följande kurser: EXTG20, NGEA11, GISA21

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se
Kursansvarig: Micael Runnström, micael.runnstrom@nateko.lu.se
Hemsida: http://www.nateko.lu.se/sv/extg30
Övrig information: Tentamenstid meddelas av kursläraren.