Kursplan för

Automation
Automation

EIEN50, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2020-03-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, E4-ra, F4, I4-pr, M4-prr, MPRR1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Automation är ingenjörskonsten att utnyttja mätning och information i realtid för att få material- och energiflöden att fungera på bästa sätt. Kursen ger också perspektiv på hållbarhet och samspelet mellan energi, vatten och livsmedel globalt. Syftet med kursen är att ge en överblick av de olika komponenter som ingår i ett industriellt styrsystem och hur dessa fungerar och interagerar med varandra. Kursen syftar även till att ge kunskap avseende de verktyg och metoder som används för att studenten självständigt ska inhämta information, ranalysera, realisera och utvärdera industriella styrsystem. I kursen kombineras studentens tidigare kunskaper från skilda ämnen som t.ex. reglerteknik, matematisk statistik, mätteknik och datorteknik samt visar hur automation kan se ut i olika industriella verksamheter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

enskilt kunna

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

enskilt kunna

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

enskilt kunna

 

Kursinnehåll

Industriella processer: Var används automation? Exempel från olika industriella tillämpningar.

Hur struktureras styrningen av industriella processer? Begreppen dynamiska processer och händelsestyrda system.

Modeller: Kontinuerliga, tidsdiskreta och händelsestyrda system.

Processövervakning: Mätvärdesinsamling, filtrering och dataanalys.

Strukturer för industriella styrsystem: Sekvensstyrning, kombinatoriska nät och kontinuerliga processer. Realtidsprogrammering och industriell kommunikation. Exempel på kommersiella styrsystem.

Styrsystemets fysikaliska delar: Mätvärdesinsamling och ställdon.

Hemuppgifter: Simuleringsarbete om diskreta respektive dynamiska system. Dessa redovisas i två rapporter.

Laborationer: Strukturering och programmering av ett enklare styrproblem på en laborationsprocess.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Bedömning sker i två moment, dels i grupp och dels individuellt: - För gruppmomenten gäller två godkända skriftliga rapporter från simuleringsövningar som ger ökad förståelse av grundläggande egenskaper hos olika dynamiska produktionssystem och dess stabilitet. Vidare krävs godkända arbetsmomet från tre sammanlänkande labbuppgifter som i laboratoriemiljö gradvis lär studenterna dela in större problem i mindre väldefinierade delproblem för att klara programmering och driftsättning av en produktionslinje. Avslutningsvis redovisar grupperna muntligen sina lösningar inför övriga grupper och utvärderar lösningarna därefter tillsammans. - För det individuella momentet gäller en mindre litteraturstudie inom ett tekonikområde samt godkänd skriftlig tentamen. - För slutgiltigt godkänt betyg gäller att båda ovan moment är godkända.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Automation.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen
Kod: 0220. Benämning: Laboration och Inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationsarbete, rapportskrivning

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FRT010/FRTF05 Reglerteknik, allmän kurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIE052, MIE062, MIE080

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent Ulf Jeppsson, ulf.jeppsson@iea.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se/aut/