Kursplan för läsåret 2001/2002
INDUSTRIELL AUTOMATIONMIE062
Industrial Automation

Poäng: 5.0 Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4, I3, M4. Kursansvarig: Professor Gustaf Olsson.. Rekommenderade förkunskaper: MIE041 Industriell mätning och styrning, grundkurs i reglerteknik samt någon av kurserna MIE052 Datorer i automation, EDA040 Realtidsprogrammering.. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (4 tim). För slutbetyg fordras godkänd laborationskurs och godkänt projektarbete. Webbsida: http://www.iea.lth.se/ia Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål:
Informationsteknik spelar en allt större roll i planeringen och koordineringen av den moderna verkstadsindustrin. Detta återspeglas i flexibla tillverkningssystem i vilka datorstyrda produktionsceller länkas samman genom materialhanteringssystem. Industriell automation är vetenskapen att kombinera informationsflöden med material- och energiflöden i ett integrerat system. System kan beskrivas med de enskilda maskinerna och deras styrning. De kan också karakteriseras av störningar, kapacitetsutnyttjande och flaskhalsar. Kursen syftar till att beskriva dessa frågeställningar via viktiga teorier och metoder för integrerade tillverkningssystem.

Innehåll:
Översikt över integrerad tillverkning. Struktur av integrerade tillverkningssystem. Kombinatorisk styrning och sekvensstyrning - styrning på maskinnivå. Grafcet och Petrinät. Styrning på cellnivå - koordinering av många maskiner. Datorkommunikation. Produktionsstyrning. Design av produktionssystem. Metoder för att beräkna systemkapacitet. Markovkedjor och Markovprocesser. Kösystem. Systempålitlighet. I kursen ingår laborationer kring sekvensstyrning, simuleringsuppgifter samt litteratursökningsuppgift. Kursen avslutas med ett industriellt projekt kring något automationsproblem.

Litteratur:
Olsson, G: Industrial Automation, IEA/LTH, 2000 samt särtryck ur artiklar, 2000.