Kursplan för

Reglerteknik, allmän kurs
Automatic Control, Basic Course

FRT010, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C3, D3, E3, F2, I3, M3, MD3, N3, Pi2
Valfri för: BME4-sbh
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap om de grundläggande principerna inom reglertekniken. Kursen skall ge insikt om vad man kan åstadkomma med reglering, vilka möjligheter och begränsningar som finns. Kursen behandlar linjära tidskontinuerliga system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Inledning. Översikt av reglerteknikens problemställningar och arbetsmetoder. Beskrivning av dynamiska system med hjälp av tidsinvarianta ordinära differentialekvationer, överföringsfunktion, frekvenskurvor, Bode- och Nyquistdiagram. Samband mellan olika representationer. Styrbarhet och observerbarhet. Analys av återkopplade system. Förmågan hos reglersystem att reproducera insignaler och eliminera inverkan av störningar. Stabilitet. Översikt av metoder för stabilitetsundersökning: rotortmetoden och Nyquistkriteriet. Praktisk stabilitet. Fas- och amplitudmarginal. Syntes och implementation av reglersystem. Specifikationer. Reglerprinciper och regulatorstrukturer: PID-regulatorn, kaskadreglering, framkoppling. Syntes av system med given överföringsfunktion: polplacering genom tillståndsåterkoppling och utsignalåterkoppling. Rekonstruktion med Kalmanfilter. Kompensering enligt Nyquist och Bode. Dödtidskompensering. Exempel på tillämpningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), tre laborationer. Vid färre än fem anmälda kan omtentamina ges på muntlig form.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen.
Kod: 0214. Benämning: Laboration 1.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter samt godkänd genomförd laboration.
Kod: 0314. Benämning: Laboration 2.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter samt godkänd genomförd laboration.
Kod: 0414. Benämning: Laboration 3.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter samt godkänd genomförd laboration.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Obligatoriska kurser i matematik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FRT065, FRT081, FRT110, FRTN25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Tore Hägglund, tore.hagglund@control.lth.se
Kursansvarig: Professor Bo Bernhardsson, bo.bernhardsson@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/Education/engineering-program/FRT010_ED.html