Kursplan för

Databasteknik
Database Technology

EDAF75, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C2
Valfri för: BME4, D4-pv, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4-pvs, L4-gi, Pi4-pv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om databassystem och deras organisation. Tonvikten läggs på relationsdatabaser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänd tentamen, godkänd inlämningsuppgift och godkända datorlaborationer. Slutbetyget bestäms av betyget på tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Datorlaborationer och inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda datorlaborationer och inlämningsuppgift.
Kod: 0217. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av denna tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA215, EDA636, EDAF20, EDA216

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Söderberg, christian.soderberg@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaf75