Kursplan för läsåret 2002/2003
DATABASEREDA215
Data Bases

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4, I4. Kursansvarig: Universitetslektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se. Förkunskapskrav: EDA025/EDA026/EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Tentamen är skriftlig. Slutbetyget bestäms av tentamensbetyget och inlämningsuppgifterna. Webbsida: http://www.cs.lth.se.

Mål
Målet är att ge kunskaper

Innehåll
Kursen innehåller följande moment

Litteratur
Ullman J.D. och Widom J.: A First Course in Database Systems. Prentice Hall, 1997. Kan komma att ändras.