Kursplan för

Databasteknik
Database Technology

EDAF20, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA2, IEA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om databassystem och deras organisation. Tonvikten läggs på relationsdatabaser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För slutbetyg på kursen krävs godkänd tentamen samt godkända datorlaborationer och projekt. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen, som äger rum efter kursens första läsperiod.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Datorlaborationer och projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända laborationer och godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer och ett obligatoriskt projekt.
Kod: 0212. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Resultatet på denna tentamen avgör slutbetyg på kursen. Övrig information: Ordinarie tentamen äger rum efter kursens första läsperiod.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA215, EDA216, EDA636, EDAF75

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor, studierektor@cs.lth.se
Kursansvarig: Marcus Klang, marcus.klang@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaf20
Övrig information: Vissa moment i kursen kan komma att ges på engelska. Kursen ges i Helsingborg.