Kursplan för

Operativsystem
Operating Systems

EDAF35, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4-sec, D4-is, E4-pv, F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna skall förstå hur operativsystem är konstruerade, vilket är en viktig del i totalförståelsen av datorsystem. Mer konkret är ett mål att studenterna, när de är färdiga civilingenjörer, med speciell kunskap från denna kurs, ska kunna arbeta med kärnfunktioner i moderna operativsystem som Linux.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Operativsystems uppbyggnad. Fördelning av CPU-tid. Minneshantering. Virtuellt minne. Sekundärminnen och filsystem. Distribuerade system. Säkerhet och skydd. Virtualisering och hypervisorer. Exempel på olika typer av operativsystem. Praktisk erfarenhet av implementationsarbete på operativsystemsnivå. Projektuppgift som kan variera från år till år.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyget baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. För godkänd kurs måste studenterna genomföra laborationsuppgifterna, projektarbetet och få godkänt betyg i den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Tentamen i operativsystem.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.
Kod: 0215. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda laborationer.
Kod: 0315. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjort projekt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Lättare att förstå kursinnehållet om studenten har kunskaper inom Datorarkitektur (EITF20 eller liknande) och Realtidsprogrammering (EDAF55, EDAF85)/Flertrådad programmering (EDAP10).
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA055, EDA050, EDAF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Flavius Gruian, flavius.gruian@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaf35/
Övrig information: Ämnet för projektuppgiften kan variera från år till år. Aktuellt ämne anslås på kurshemsidan.