Kursplan för

Flertrådad programmering
Concurrent Programming

EDAP10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D3
Valfri för: BME5-sbh, C4-pv, E4-pv, F4, F4-pv, M4-me, Pi4-pv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

I flertrådade program hanteras parallella, asynkrona förlopp, ofta i interaktion med en fysisk omvärld. Bland de många tillämpningarna återfinns styrsystem, nätverkskommunikation, samt interaktiva system. Kursen syftar till att ge förmåga att konstruera robusta, resurseffektiva och välstrukturerade flertrådade program.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatoriska laborationer och skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Tentamen i flertrådad programmering.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på hela kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.
Kod: 0219. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA698, EDA040, EDAF85, EDAF55

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Patrik Persson, patrik.persson@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edap10/