Kursplan för

Operativsystem - projekt
Operating Systems - Project

EDAF01, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2013-04-15

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, D4, D4-is, E4, E4-pv, F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna skall få djupare förståelse för hur ett operativsystem kan konstrueras genom att utföra en implementationsuppgift som ett projekt. Projektets innehåll väljs av kursansvarig och kan t.ex vara att jämföra olika metoder för dynamisk minnesallokering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En projektuppgift som varierar. Uppgiften anslås på kursens hemsida.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänt betyg på kursen krävs ett godkänt projekt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Obligatoriska moment i kursen EDA050 Operativsystem. Kursen kan dock läsas samma läsperiod som EDA050.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA055

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas Skeppstedt, jonas.skeppstedt@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaf01
Övrig information: Kursen förutsätter att man gjort de obligatoriska momenten i EDA050 Operativsystem. Kursen kan dock med fördel läsas samma läsperiod som EDA050.