Kursplan för

Objektorienterad modellering och design
Object-oriented Modelling and Design

EDAF25, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger förmåga till hållbar utveckling av program som kan återanvändas och modifieras med hänsyn till förändrade krav i ett industriellt sammanhang. Den ger även en djupare inblick i programmeringstekniker i form av algoritmer för grafhantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Principer för utformning av objektorienterade program. Designmönster och ramverk. Utvecklingsmiljö för objektorienterad modellering, implementering och refaktorisering. Projekt med design och implementering. Grafproblem och grafalgoritmer.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom skriftlig tentamen, laborationer samt två mindre projekt som utföres i grupp och presenteras muntligt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda projekt.
Kod: 0217. Benämning: Tentamen .
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen och kan även påverkas positivt av aktivitet under övningarna.
Kod: 0317. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda laborationer.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA060, EDA065, EDA666, EDAF10, EDA061, EDAF60

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor, Studierektor-tekn@cs.lth.se
Kursansvarig: Emelie Engström, emelie.engstrom@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaf25