Kursplan för

Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I
An Outline of Scandinavian Architecture and Urbanism I

ABFF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens mål är att ge studenten en förståelse för och grundläggande kunskap om den skandinaviska arkitekturens form, traditioner och utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha grundläggande kunskaper i skandinavisk arkitektur och stadsbyggande, huvudsakligen inom arkitekturhistoriens representativa nyckelobjekt.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga till kritiskt tänkande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen förmedlar kunskap om skandinavisk arkitektur och stadsbyggande, som belyses genom representativa nyckelobjekt och -arkitekter. Kursens första del består av föreläsningar och seminarier samt exkursioner i Skandinavien. Den andra delen innehåller självstudier och en uppgift att analysera signifikant skandinavisk arkitektur.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar, seminarier och studiebesök samt ett aktivt deltagande vid slutgenomgång där studentens projekt presenteras i ord, ritning och bild.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ABF111

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Fredrik Torisson, Fredrik.Torisson@arkitektur.lth.se
Hemsida: http://www.abm.lth.se
Övrig information: Ingen obligatorisk kurslitteratur.