Kursplan för

Arkitektur - I urban kontext
Architecture - In Urban Contexts

AAHF26, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2020-03-26

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur. Fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Alternativobligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten fördjupad kunskap om arkitekturens rumsliga egenskaper i relation till komplexa urbana sammanhang och utveckla dennes förmåga att utforma arkitektur i fysiskt specifika och socialt sammansatta situationer präglade av olika tidsavtryck. Särskilt fokus ägnas den urbana dimensionen och hur dess materiella och immateriella betydelser både påverkar och påverkas av den byggda miljön.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa fördjupad kunskap om grundläggande metoder och teorier inom området arkitektur med särskilt fokus på urbana sammanhang.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att inom ett projekt som medvetet förhåller sig till urbana sammanhang gestalta, planera eller förnya miljöer och byggnader.

visa förmåga att identifiera och hantera grundläggande frågeställningar inom arkitekturens och samhällsbyggandets områden.

visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes, kritiskt, självständigt och kreativt genomföra skapande uppgifter inom kursens program.

visa förmåga att presentera sitt arkitekturprojekt så att det kommunicerar på ett, för yrket, acceptabelt sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att värdera vilken slags bakgrundsinformation som är relevant för det egna projektet.

visa förmåga att kritiskt värdera det egna arbetsresultatet under och efter designprocessen.

Kursinnehåll

Kursen är projektorienterad och den huvudsakliga uppgiften är att gestalta ett arkitektoniskt förslag som relaterar till ett givet urbant sammanhang. Stor vikt läggs vid att undersöka hur byggnader och platser kan ta till vara, vidareutveckla och förnya fysiska, kulturella och sociala betydelser i den byggda miljön. Projektuppgiften inbjuder till en kritisk granskning av arkitektur och stimulerar till att utveckla ett personligt och experimentellt arbetssätt, där innovativa förslag kan prövas.

Den kreativa processen förankras teoretiskt genom föreläsningar, textstudier, referensstudier och seminarium som ger en fördjupad kunskap om hur det byggdas urbana sammanhang diskuteras och värderas i praktik och teori.

Handledning sker på veckobasis och vid särskilda inlämningar, presentationer och offentliga genomgångar tränas studenten i att på ett strukturerat och insiktsfullt sätt kommunicera arkitektur i ritningar, ord och bild.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänt krävs ett godkänt projekt, heltäckande dokumenterat i en portfölj, d.v.s. en sammanställning av projektet i ritningar, bilder, text och modellfoton. Dessutom krävs aktivt deltagande i schemalagd undervisning (minst 80% närvaro) som introduktioner, genomgångar och seminarier. Examinationen kommer att vara såväl muntlig som skriftlig.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Emma Nilsson, emma.nilsson@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Maria Rasmussen, maria.rasmussen@hdm.lth.se
Övrig information: Kurslitteratur tillhandahålls i form av ett digitalt kursbibliotek (Canvas)