Kursplan för

Forskningsmetodik och metoder
Research Methodology and Methods

VRSN40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2019-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Obligatorisk för: MKAT2
Valfri för: RH5
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna förståelse, färdigheter och förhållningssätt att självständigt designa och genomföra vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete. Kursen bygger vidare på de kunskaper och förmågor kopplat till ett eller flera områden som studenterna skaffat sig via tidigare kurser på avancerad nivå. Denna kurs ger en grund för hur ny kunskap kan utvecklas inom dessa områden genom forskning och utvecklingsarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd i moduler med fokus på olika centrala aspekter av forskningsmetodik och metoder; från filosofiska antaganden och forskningsstrategier till etiska överväganden och metoder för datainsamling och analys. Studenterna använder inspelade mini-föreläsningar och litteratur för att informera det egna arbetet, sin kamratgranskning av andra studenters arbeten, samt strukturerade samtal i grupp. Detta utgör i sin tur underlag till studentledda seminarier där särskilt viktiga frågor behandlas med facilitering av lärare.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftliga individuella artiklar, godkänd portfolio med uppgifter, samt deltagande vid obligatoriska seminarier.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Uppsatsskiss.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig uppsatsskiss Delmomentet omfattar: Skriftlig uppsatsskiss
Kod: 0219. Benämning: Portfolio.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig portfolio Delmomentet omfattar: Skriftlig portfolio
Kod: 0319. Benämning: Seminarier.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande Delmomentet omfattar: Aktivt deltagande
Kod: 0419. Benämning: Måldokument.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt skriftligt måldokument Delmomentet omfattar: Skriftligt måldokument

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 50
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter på mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning. För övriga platser ges förtur i första hand för studenter på civilingenjörsprogrammet i riskhantering och i andra hand till studenter som har kursen listad i läro- och timplanen på sitt program. För att skilja studenter från samma program används antal tagna högskolepoäng på programmet och betyg.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: EXTP76, EXTP75

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Becker, per.becker@risk.lth.se
Övrig information: Kursen fokuserar uttryckligen på studenternas lärande genom interaktion mellan studenter och ämnet, samt genom informerad dialog mellan studenter. Den kräver aktivt deltagande av samtliga studenter i det egna arbetet, i kamratgranskning och dialog, samt i studentledda seminarier