Kursplan för

Forskningsmetodik
Research Methodology

EXTP76, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2017-04-07

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MKAT1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Denna kurs syftar till att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper om vetenskapsteori samt nödvändiga färdigheter rörande metoder och verktyg för att planera, genomföra och presentera en vetenskaplig forskningsstudie på masternivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av ett antal olika delmoment, huvudsakligen:

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning: Examination sker genom godkända inlämningsuppgifter under kursens gång samt deltagande i eventuella obligatoriska seminarier.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Kursen läses endast av studenter vid mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Kursen överlappar följande kurser: EXTP75

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Martin Berggren, martin.berggren@nateko.lu.se
Kursadministratör: Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se
Övrig information: Kursen är nätdistribuerad och ges via Internet. Den är flexibelt utformad vilket möjliggör för studenten att genomföra kursen på hel-, halv-, eller kvartstid.