Kursplan för

Forskningsmetodik
Research Methodology

EXTP75, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MKAT1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delmoment:

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning: Examination sker genom godkända inlämningsuppgifter under kursens gång.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Kursen läses endast av studenter vid mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Martin Berggren, martin.berggren@nateko.lu.se
Hemsida: http://www.nateko.lu.se/extp75
Övrig information: Kursen är nätdistribuerad och ges via Internet. Den är flexibelt utformad vilket möjliggör för studenten att genomföra kursen på hel-, halv-, eller kvartstid.