Kursplan för

Signalbehandling - design och implementering
Signal Processing - Design and Implementation

ETIF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2019-03-28

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4, D4-bg, D4-ssr, E4-ss, E4-bg, F4, F4-r, F4-ss, Pi4-ssr
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ger lösningar till problem inom signalbehandling där design av filter, filterbankar och snabba algoritmer för implementering efterfrågas. Kursen ger grunderna i wavelet-teori och pekar på olika tillämpningar där waveletanalys är ett kraftfullt verktyg. Kursen ger en översikt på tillämpningar där dessa lösningar används. Studenten skall ges tillräckliga insikter om teori och handhavande för att självständigt kunna formulera det matematiska problemet, lösa det och implementera lösningen för användning med verkliga signaler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Filterdesign:
Digital IIR filter design; Bilinjär transformation; Digital FIR filter design; Fönstermetoden, Ideala filter och Gibbs fenomen; Ekvirippelfilter.

Implementation:
Strukturverifiering; Effektiva transformalgoritmer (Fourier- och wavelet); Olika typer av kvantisering.

Multiratesignalbehandling och filterbankar:
Upp- och nersampling; Decimering och interpolering; Polyfasuppdelning; Nyqvist filter; Uniforma filterbankar; Tvåkanals QMF; Multinivåfilter och wavelets.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tentamen i slutet av kursen. Frivillig inlämningsuppgift efter halva kursen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Signalbehandling - design och implementering.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen
Kod: 0218. Benämning: Datorövningar.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS040, EITF75 Digital Signalbehandling eller ETI265, EITA50 Signalbehandling i multimedia eller ETI080 Signalbehandling och kommunikation.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETIF01, ETI270

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Leif Sörnmo, leif.sornmo@bme.lth.se
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/signalbehandling-design-och-implementering/signalbehandling-design-och-implementering/