Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
DIGITAL SIGNALBEHANDLING I AUDIO/VIDEOETI270
Digital Signal Processing in Audio/Video

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: C3, C3sst, D4, D4bg, E3, E3bg, E3ss, Pi4. Kursansvarig: Professor Leif Sörnmo, leif.sornmo@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ESS040 Digital Signalbehandling, ETI265 Signalbehandling i multimedia eller ETI080 Signalbehandling och kommunikation. Prestationsbedömning: Tentamen i slutet av kursen. Frivillig inlämningsuppgift efter halva kursen. Två obligatoriska laborationer. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti270.

Syfte
Kursen ger lösningar till problem inom signalbehandling där filterdesign och effektiva algoritmer efterfrågas. Studenten skall ges tillräckliga insikter om teori och handhavande för att självständigt kunna formulera det matematiska problemet, lösa det och implementera lösningen för användning med verkliga signaler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Filterdesign:
Digital IIR filter design; Bilinjär transformation; Digital FIR filter design; Fönstermetoden, Ideala filter och Gibbs fenomen; Ekvirippelfilter.

Implementation:
Strukturverifiering; Effektiva FFT-algoritmer; Olika typer av kvantisering.

Multiratesignalbehandling och filterbankar:
Upp- och nersampling; Decimering och interpolering; Polyfasuppdelning; Nyqvist filter; Uniforma filterbankar; Tvåkanals QMF; Multinivåfilter och wavelets.

Audio- och videosignalbehandling:
Signalbehandlingsprinciper för att skapa ljudeffekter (eko, reverb, etc); Signalbehandlingsprinciper för musikkompression (mp3); Signalbehandlingsprinciper för bild- och videokompression.

Litteratur
Mitra S K: Digital Signal Processing, A Computer Approach, tredje upplagan. McGraw-Hill 2006. ISBN: 0-07-286546-6 och kompletterande material från institutionen.