Kursplan för

Spatiala experiment II
Spatial Experiments II

ASEN05, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom spatiala experiment.
Obligatorisk för: MARK1-spe
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att på ett experimentellt sätt utforska arkitekturens möjligheter i ett kontextuellt ramverk som är dels lokalt och plasts-specifikt, dels förankrat i globala trender och utveckling. Studenten skall utveckla sin kompetens och kunskap att agera utanför arkitekturens gängse ramar. Studenten lär sig att ta sig an nya processer och metoder inom arkitekturen, vilka är drivna av teknisk och kulturell utveckling, och finna relevanta sätt att applicera dessa i specifika designsammanhang. Studenten skall också ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera sitt projekt i ett internationellt sammanhang, såväl visuellt som verbalt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen utvecklar arkitektonisk och analytisk förmåga genom en experimentell designapproach, baserad på vetenskapliga och konstnärliga grunder. Avancerade digitala verktyg för design såväl som fabrikation används i kursen, med ett speciellt fokus på hur dessa potentiellt kan förändra designprocessen och arkitektens roll. Studenten uppmuntras att vara experimentell på så sätt att de fokuserar på en ide eller hypotes och driver denna så långt som möjligt för att testa och utvärdera den. Samtidigt ges friheten att bortse från delar av det komplexa sammanhang som oftast kommer med en arkitektonisk gestaltningsuppgift för att på så sätt möjliggöra ett djupare fokus. Kursen innefattar föreläsningar och obligatoriska schemalagda s.k. genomgångar samt projekthandledning på ritsal. En kurs om 7,5hp har knutits till kursen vilken innehåller litteraturstudier, seminarier, studieresa (ej obligatorisk) samt specifik kunskap rörande digitala processer inom arkitekturen.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Intervju och bedömning av portfölj för dem som läser kursen som valfri.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: David Andréen, david.andreen@arkitektur.lth.se
Övrig information: Till kursen kopplas obligatoriskt kursen Spatiala exeperiment II teori.