Kursplan för

Arkitektur som temporala landskap
Architecture as Temporal Landscapes

AFON30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MSUD1, MARK1-aad, MARK1-hsu, MARK1-spe
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad kunskap om arkitekturens tidsmässiga aspekter på olika rumsliga skalnivåer samt lära sig förmedla detta på ett teoretiskt medvetet sätt. I kursen ska studenten utveckla en förståelse för hur arkitekturens temporala egenskaper fungerar både i relation till andra arkitektoniska egenskaper och till större samhällsfrågor. Ämnesmässigt kommer kursen särskilt att fokusera på teorier och forskning som beaktar rum-tid ur ett arkitektoniskt perspektiv. I kursen ges studenten möjlighet att utarbeta ett eget interventionsprojekt, och genom detta arbete utforska både teoretiska och metodologiska aspekter av arktitektur, stad och landskap från ett mer komplext tids-rumsligt perspektiv. Kursen syftar till att förebereda studenterna för arkitekturforskning framför allt med inriktning mot konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• visa kunskap om samtida tids- och rumsteori samt dess kopplingar till gestaltningen av den byggda miljön.

• visa prov på en egen och väl genomförd gestaltning utifrån kursens tematik.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att analysera och problematisera arkitektur och stadsbyggnad ur ett temporalt och rumsligt perspektiv

• visa förmåga att såväl enskilt som i grupp utarbeta gestaltningsförslag som förmår belysa och problematisera samhälleliga aspekter.

• visa förmåga att analysera konstnärliga, arkitektoniska och urbana sammanhang utifrån tids- och rumsteoretiska diskurser

• visa förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt kommunicera sina ståndpunkter och förslag.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• visa ett kritiskt, självständigt och kreativt förhållningssätt till hur olika samtida rums- och tidsteoretiska synsätt kan bidra till utvecklandet av arkitekturangelägna frågor hållbara miljöer

• väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina resonemang om gestaltning av såväl miljöer som detaljer.

Kursinnehåll

I kursen ges studenten möjlighet att utarbeta ett eget interventionsprojekt, och genom detta arbete utforska både teoretiska och metodologiska aspekter av arktitektur, stad och landskap från ett mer komplext tids-rumsligt perspektiv. Kursen är inriktad mot att i både praktisk handling och teoretiska studier fördjupa kunskaper om arkitekturens samhälleliga betydelser.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, teoretiska och praktiska övningsuppgifter, workshop och i form av ett mindre projektarbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänt projektarbete samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Mattias Kärrholm, mattias.karrholm@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Univ.lektor Gunnar Sandin, gunnar.sandin@arkitektur.lth.se