Kursplan för

Arkitekturteknik 4: Energi och installationsteknik
Energy and Building Services

ABKA01, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om de tekniska möjligheter som finns för att skapa energieffektiva byggnader som ger ett bra inomhusklimat för brukarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Genomförd projektuppgift och deltagande i muntlig redovisning samt studiebesök.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Teoretiska beskrivande frågor.
Kod: 0215. Benämning: Projektuppgift.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Genomförd projektuppgift och deltagande i muntlig redovisning samt studiebesök. Delmomentet omfattar: Projektuppgift.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VBKA05 Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk VBMA05 Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial VBMA10 Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBMA20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Birgitta Nordquist, Birgitta.Nordquist@hvac.lth.se
Hemsida: http://www.hvac.lth.se