Kursplan för

Vatten, samhälle och klimatförändringar
Water, Society and Climate Change

VVRN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Valfri för: MWLU1, V4-vr, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att tillhandahålla metoder och verktyg för klimatanpassning av samhällets vattenresurser. Kursen ger också en fundamental förståelse av de fysiska processer som ligger bakom klimatförändringar och klimatvariabilitet och effekterna av dessa på den hydrologiska cykeln.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Världens klimat, globala cirkulationsmönster, klimatvariabilitet, grundläggande meteorologi, regngenererande processer. Nedskalning i tid och rum. Förändringar i regnmönster, extrema händelser. Översvämningsproblem, höjning av havsnivå och konsekvenser på kustnära konstruktioner, urban hydrologi. Dricksvattenkvalité i ett förändrat klimat. Problem relaterade till utvecklingsländer och torrt klimat.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av en större projektuppgift och en skriftlig tentamen. Betygsättning av projektuppgiften baseras på innehåll i den skriftliga rapporten och den muntliga presentationen. Slutbetyget är en sammanvägning av betygen på projektuppgiften och den skriftliga tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMIN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Magnus Persson, magnus.persson@tvrl.lth.se
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/