Kursplan för

Universal design, teori och projekt
Universal Design, Theory and Project

TNSF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2017-03-21

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-br, C4-da, D4, M4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

I ett samhälle för alla utformas produkter, tjänster och miljöer utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid och med olika situationer. Denna kurs är inriktad på universell utformning (Universal Design) som kan förklaras som design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt, utan att det krävs speciell anpassning.

Syftet med kursen är att studenterna i sina kommande yrkesroller skall kunna ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera produkter, tjänster och miljöer och avgöra hur väl de uppfyller kriterier för universell och inkluderande design.

Vidare tränas studenten också i att föreslå och förverkliga möjliga förbättringar till produkter, tjänster och miljöer så att de i högre grad uppfyller kriterierna för universell och inkluderande design. Kursens behandlar processen (hur man tar fram nytt) och även utvärdering av resultat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av seminarier och inlämningsuppgifter kopplade till teori om universell design, tillgänglighet och social hållbarhet samt ett projektarbete som industridesign- och civilingenjörsstudenter utför tillsammans.

Teoridelen fokuserar på de sju principerna för universal design och hur utgångspunkter och förhållningssätt påverkar människor med olika förutsättningar och deras möjligheter att utnyttja det som utvecklas i samhället. Inlevelseövningar genomförs.

Projektarbetet skall resultera i en prototyp av en universellt utformad produkt, tjänst eller miljö. Kursen är problembaserad och projektorienterad.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. Om individuella obligatoriska uppgifter och projektarbete i grupp bedöms som godkända, erhålls betyget godkänt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNSA01, TNSF01, TNSF02, TNX153

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Eftring, universitetslektor, tekn dr, hakan.eftring@certec.lth.se
Examinator: Per-Olof Hedvall, tekn dr, per-olof.hedvall@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning