Kursplan för

Universal design, teori
Universal Design, Theory

TNSA01, 2 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2017-03-21

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

I ett samhälle för alla utformas produkter, tjänster och miljöer utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid och med olika situationer. Denna kurs är inriktad på universell utformning (Universal Design) som kan förklaras som design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt, utan att det krävs speciell anpassning.

Syftet med kursen är att studenterna i sina kommande yrkesroller skall kunna ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera produkter, tjänster och miljöer och avgöra hur väl de uppfyller kriterier för universell och inkluderande design. Syftet är också att ge nödvändiga förkunskaper inför kursen "Universal design, projekt".

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av seminarier och inlämningsuppgifter kopplade till teori om universell design, tillgänglighet och social hållbarhet.

Kursen fokuserar på de sju principerna för universal design och hur utgångspunkter och förhållningssätt påverkar människor med olika förutsättningar och deras möjligheter att utnyttja det som utvecklas i samhället. Inlevelseövningar genomförs.

I kursen möter studenterna människor med olika livserfarenheter, bland annat medverkar personer med egna funktionsnedsättningar och personer med utländsk bakgrund som gästföreläsare. I kursen ges exempel på teknologisk assistans i olika situationer.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinationen består av individuella obligatoriska uppgifter. Godkänt på obligatoriska uppgifter och minst 80% närvaro på schemalagda lektioner ger betyget godkänt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNS120, TNX153, ??037

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per-Olof Hedvall, tekn dr, per-olof.hedvall@certec.lth.se
Examinator: Per-Olof Hedvall, tekn dr, per-olof.hedvall@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning