Kursplan för

Grundläggande sannolikhetsteori
Basic Probability Theory

FMSF35, 4 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2017-04-10

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IEA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

att ge en introduktion till de allmänna grunderna för sannolikhetsteorin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Sannolikhetsaxiomen. Betingad sannolikhet. Oberoende händelser. Stokastiska variabler. Väntevärde och varians. Normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar. Funktioner av stokastiska variabler.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problemlösning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA645/FMAA50 Matematisk analys, FMA656/FMAA55 Linjär algebra.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA091, FMA661, FMAA15, FMAF30, FMAF20, FMSF30, FMSF40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor, Anna Lindgren, studierektor@matstat.lu.se
Hemsida: http://www.lth.se/matematik_lth_helsingborg