Kursplan för

Aktiva system
Fire Detection and Suppression

VBR082, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-03-31

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att tillföra studenten kunskaper inom området aktiva system. Genom att sammanföra och tillämpa kunskaper från tidigare kurser ges studenten insikt i hur dessa kunskaper kan användas för att analysera, värdera och dimensionera aktiva system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Första delen av kursen består i huvudsak av föreläsningar, vilka blandas med laborationer och konsultationer med övningsledare. Förläsningarna behandlar dimensionering av aktiva system, detektorer, släckmedel och släckverkan, sprinklersystem, vattendimma samt ett urval av andra aktiva system. Kursavsnittet avslutas med en skriftlig tentamen. Under den senare delen av kursen genomförs ett projektarbete i grupp. Arbetet går ut på att studenterna besöker ett verkligt objekt i samhället. Utifrån objektets förutsättningar, objektägarens skyddsmål samt risker för skador på människor, egendom och miljö skall studenterna utvärdera befintliga och dimensionera nya aktiva system. Projektarbetet ska presenteras vid ett seminarium i slutet av kursen. Vid seminariet deltar objektägare, representanter från räddningstjänsten, studenter och lärare. Studenterna ska även opponera på en annan grupps arbete vid det avslutande seminariet.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänd på skriftlig tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter och projektuppgift inklusive opponering. Laborationerna genomförs en gång per läsår.

Delmoment
Kod: 0102. Benämning: Aktiva system.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer och laborationsrapporter. Delmomentet omfattar: Första delen av kursen består av föreläsningar, vilka blandas med laborationer och konsultationer med övningsledare. Förläsningarna behandlar dimensionering av aktiva system, detektorer, släckmedel och släckverkan, sprinklersystem, vattendimma samt ett urval av andra aktiva system. Kursavsnittet avslutas med en skriftlig tentamen. Övrig information: Laborationerna genomförs en gång per läsår.
Kod: 0202. Benämning: Projektarbete i grupp.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektarbete i grupp med skriftlig och muntlig presentation och opposition. Delmomentet omfattar: Större utredningsuppgift i en industri omfattande utvärdering av skyddsnivå och kontroll av befintliga eller dimensionering av nya aktiva system.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VBRF10 Branddynamik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBR060, VBR081

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bjarne Husted, bjarne.husted@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas. Några föreläsningar kan komma att ges på engelska.