Kursplan för

Ergonomi
Ergonomics

MAMF30, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: KID2, MD3
Valfri för: BME4-br
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall lära sig att utveckla produkter, företeelser och miljöer som är anpassade till människors fysiska och kognitiva förutsättningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett verklighetsanknutet företagsprojekt som sätter teorin för belastnings- och kognitionsergonomi i sitt sammanhang. Kursen innehåller också individuella uppgifter och gruppuppgifter samt föreläsningar/seminarier som behandlar följande områden:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänd skriftlig och muntlig redovisning av gruppuppgifter/projekt.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAMA05, MAMA11

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Håkan Eftring, universitetslektor, hakan.eftring@certec.lth.se
Kursansvarig: Hillevi Hemphälä, hillevi.hemphala@design.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning