Kursplan för

Belastnings- och kognitionsergonomi
Cognitive and Physical Ergonomics

MAMA11, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: MD3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna tidigt i utbildningen skall lära sig att utveckla produkter, företeelser och miljöer som är anpassade till människors fysiska och kognitiva förutsättningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller individuella uppgifter och gruppuppgifter/projekt samt föreläsningar/seminarier som behandlar följande områden:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänd skriftlig och muntlig redovisning av gruppuppgifter/projekt.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAMA05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Per Odenrick, professor, per.odenrick@design.lth.se
Kursansvarig: Håkan Eftring, universitetslektor, hakan.eftring@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning