Kursplan för

Industridesignprojekt A
Industrial Design Project A

IDEA21, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign. Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenter i kreativa produktutvecklingsprocesser och ge insikt i hur man går från idéer till färdiga produkter. 
Studenterna får en förståelse för olika typer av yrkeskompetenser samt  för möjligheterna och begränsningarna hos olika tillverkningsprocesser. Kursen introducerar strategier för hur man skapar produkter för ett hållbart samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Ha förmågan att av se skillnaden mellan uppfinning, design och yrkesskicklighet.
• Ha en förståelse för vad en specifik tillverkningsprocess innebär.
• Visa förståelse för frågeställningarna kring skapandet av ett hållbart samhälle.
 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Inom given tidsram visa förmåga att tillämpa sina nya kunskaper på ett småskaligt produktutvecklingsprojekt.
• Ha förmågan att i seminarieform presentera projektet muntligt inför gruppen med stöd av en visuell och/eller grafisk presentation.
• Ha förmågan att beskriva projektet i en skriftlig rapport där designprocessen och den slutliga designlösningen presenteras.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• visa prov på kritiskt tänkande och logisk grund för det egna arbetet.

• reflektera över det kulturella uppdraget, designers etiska ansvar och en hållbar samhällsutveckling.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en studieresa där eleverna bekantar sig med de vanligaste tillverkningsprocesserna.
I ett antal korta övningsuppgifter får studenterna sedan möjlighet att utveckla sin förmåga att ta en idé från tankestadiet till en fysisk slutprodukt genom att utföra ett småskaligt produktutvecklingsprojekt. Arbetet kommer att innehålla följande etapper: idégenerering, 2D och 3D skisser, prototyputveckling, presentation.
Den akademiska skrivstrukturen IMRAD introduceras och används i projektrapporten.
En workshop är integrerad i kursen. Under denna tar studenterna del av och tillämpar grunderna i produktfotografering för tryckta och digitala medier.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro krävs. Bedömningen baseras på individuella och gruppuppgifter, projektdokumentation och muntlig presentation. Vid behov, en skriftlig självutvärdering av projektet.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDEA15, IDEA20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se