Kursplan för

Fototeknik
Photo Techniques

IDEA15, 1 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Valfri för: MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Studenten ges en introduktion till grunderna i optik, fototeknik, produktfotografering och den fotografiska bilden som uttrycksmedel. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna tillämpa grundläggande fototeknik, genomföra en enklare produktfotografering och bekantat sig med den fotografiska bilden som uttrycksmedel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå grunderna i optik, fototeknik och produktfotografering.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- Kunna fotografera modeller och reella omgivningar i naturligt och konstgjort ljus, både inomhus och utomhus.

- Kunna skapa en bild utifrån en idé som kommunicerar.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en föreläsning om optikens grunder och kamerateknik. Uppgiftsformulering för gruppuppgift som syftar till att utveckla kunskaperna om den fotografiska bilden som uttrycksmedel ges. Kursen avslutas med handledd produktfotografering i fotostudio och redovisning av gruppuppgift i seminarieform.


Betygen som ges bygger på en utdelad projektuppgift som inom angivna tidsramar redovisas muntligt och i bildformat samt en produktfotografering som redovisas i bildformat.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: 80 % närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på dokumentation samt muntlig presentation av gruppuppgift.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AFO150

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se