Kursplan för

Industridesignprojekt A
Industrial Design Project A

IDEA20, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen skall

• ge en introduktion till olika typer av hantverk  i betydelsen
” framställning av produkter i serie med viss/a produktionsmetoder”.
• utveckla studentens kreativa förmåga att realisera en idé.
• ge en introduktion till produktutvecklingsarbete inklusive distribution av en produkt på en specifik marknad.
• ge insikter om hur en produkt, inklusive förpackning, påverkar jordens alla system under dess livscykel.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• ha fått en förståelse för möjligheter och begränsningar förknippat med olika typer av hantverk.
• ha visat förmåga att utföra ett mindre produktutvecklingsprojekt.
• ha visat förståelse för förutsättningarna som gäller för en produkt på en viss marknad.
• ha visat förståelsen för hur produkten, inklusive förpackning, påverkar jordens alla system under produktens hela livscykel.

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Inom given tidsram visa förmåga att tillämpa sina nya kunskaper genom att utveckla en produkt .
• Ha förmågan att i seminarieform muntligt presentera projektet inför gruppen med stöd av en  visuell/grafisk presentation.
• Ha förmågan att beskriva projektet i en skriftlig rapport där designprocessen och den slutliga designlösningen presenteras.

Kursinnehåll

• Kursen börjar med en studieresa där studenterna bekantar sig med de vanligast förekommande tillverkningsprocesserna, exempelvis formsprutning av plast, metallgjutning, formpressning, mm.
• Studenterna får sedan i ett mindre produktutvecklingsprojekt möjlighet att utveckla förmågan att föra en idé från tanke till färdig fysisk produkt i skala 1:1.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80% närvaro krävs. Bedömningen är baserad på projektdokumentation och en muntlig presentation. Om det behövs en skriftlig självutvärdering.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDE165

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Olof Kolte, Olof.Kolte@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se