Kursplan för

Processreglering
Automatic Process Control

FRTN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-pt, K4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen är valbar och riktar sig till studenter på Kemiteknik och Bioteknik programmen i årskurs 4 eller 5. Målet med kursen är att ge en överblick av reglertekniken, dess begreppsbildningar, arbetsmetoder och tillämpningsområden inom kemitekniken.

Studenterna skall, efter kursen, vara kapabla att formulera och förstå matematiska modeller för dynamiska system, analysera dynamiska system, och skapa/designa regulatorer för dynamiska system. Kursen är indelad i tre moduler; modellering, analys och syntes.

Reglertekniken har en stor betydelse inom vitt skilda delar av samhället. I tidigare kurser har studenterna lärt sig att modellera och förstå hur ett system beter sig. Syftet med kursen i Reglerteknik är att lära studenterna hur man kan få ett system att operera pålitligare, miljövänligare, med mer precision, eller mer ekonomiskt, trots störningar i systemets omgivning. Ordet system får här tas mycket allmänt. Det kan t.ex. vara en reaktor, en värmeväxlare, eller ett vattenreningsverk. Syftet med kursen är att lära studenterna ett systemtekniskt tankesätt som de kan ha nytta utav i arbetslivet oavsett vilket det exakta tillämpningsområdet blir.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen skall ge insikt i att använda och förverkliga enkla regulatorer och automationssystem. Viktiga områden är matematiska modeller för enkla reglerkretsar och analys av dess uppförande. Ett viktigt verktyg är datorer dels för analys och dels för implementering av regulatorer.

Kursmoment

I kursen ingår laborationer som ansluter till kursens huvudmoment och kommer att omfatta reglering av laboratorieprocesser med analog och digital teknik. Logikstyrning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), tre laborationer, två inlämningsuppgifter och ett mindre projekt. Vid färre än fem anmälda kan en muntlig omtentamen ges.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen.
Kod: 0215. Benämning: Laboration 1.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänd genomförd laboration.
Kod: 0315. Benämning: Laboration 2.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänd genomförd laboration.
Kod: 0415. Benämning: Inlämningsuppgift 1.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0515. Benämning: Inlämningsuppgift 2.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0615. Benämning: Litet projekt.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig presentation.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMAA01 Endimensionell analys, FMA430 Flerdimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FRT010, FRT110, FRT081

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Docent Anton Cervin, anton.cervin@control.lth.se
Studierektor: Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se
Kursansvarig: Martina Maggio, martina.maggio@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/Education/EngineeringProgram/FRTN25.html
Övrig information: Får inte förekomma i examen tillsammans med FRT010, FRT081 eller FRT110.