Kursplan för

Systemteknik
Systems Engineering

FRT110, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en överblick av systemtekniken och speciellt reglerteknik, dess begreppsbildningar, arbetsmetoder och tillämpningsområden. Kursen fördjupar även färdigheten i att använda datorbaserad analys och simulering.

Reglertekniken har en stor betydelse inom vitt skilda delar av samhället. I tidigare kurser har studenterna lärt sig att modellera och förstå hur ett system beter sig. Syftet med kursen i Systemteknik är att lära studenterna hur man kan få ett system att operera pålitligare, miljövänligare, med mer precision, eller mer ekonomiskt, trots störningar i systemets omgivning. Ordet system får här tas mycket allmänt. Det kan t.ex. vara ett atomkraftsmikroskop eller ett vattenreningsverk. Syftet med kursen är att lära studenterna ett systemtekniskt tankesätt som de kan ha nytta utav i arbetslivet oavsett vilket det exakta tillämpningsområdet blir.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger insikt i att använda systemtekniska analysmetoder och dynamiska modeller för återkopplade system. Den ger också verktyg att förverkliga enkla regulatorer.

Viktiga områden är matematiska modeller för enkla reglerkretsar och analys av deras dynamiska uppförande. Datorer används dels för analys och simulering, dels för förverkligande av regulatorer.

I kursen ingår datorövningar och laborationer på verkliga processer.

Kursmoment

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), laborationer och inlämningsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Systemteknik.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen.
Kod: 0215. Benämning: Laboration 1.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänd genomförd laboration.
Kod: 0315. Benämning: Laboration 2.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända förberedelseuppgifter och godkänd genomförd laboration.
Kod: 0415. Benämning: Inlämningsuppgift 1.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0515. Benämning: Inlämningsuppgift 2.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA430 Flerdimensionell analys, FAFA20 Energi- och miljöfysik, Matlab.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FRTN25, FRT010, FRT081

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Docent Anton Cervin, anton.cervin@control.lth.se
Studierektor: Professor Karl-Erik Årzén, karl-erik.arzen@control.lth.se
Kursansvarig: Martina Maggio, martina.maggio@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/Education/EngineeringProgram/FRT110.html
Övrig information: Får inte förekomma i examen tillsammans med FRT010, FRT081 eller FRTN25.