Kursplan för

Stationära stokastiska processer
Stationary Stochastic Processes

FMSF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-28

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: Pi3
Alternativobligatorisk för: MWIR1
Valfri för: BME4-sbh, C4-ks, C4-ssr, D4-bg, D4-ssr, E4-ss, E4-bg, F4, F4-bg, F4-bm, F4-fm, F4-r, F4-ss, I4, I4-fir, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Studenten ska tillägna sig en verktygslåda med begrepp och modeller för beskrivning och hantering av stationära stokastiska processer inom många olika områden, t.ex. signalbehandling, reglerteknik, informationsteori, ekonomi, biologi, kemi, medicin. De matematisk-statistiska momenten illustreras därför genom rikligt med exempel från olika tillämpningsområden.

Kursen ska också ge studenten förmågan att identifiera förekomsten av stationära processer i andra kurser inom utbildningen, använda kunskaper om stationära processer på andra kurser och överföra begrepp och verktyg mellan olika kurser som bygger på stationära processer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatorisk närvaro på laborationerna.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0215. Benämning: Laborationsdel 1.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Första datorlaborationen
Kod: 0315. Benämning: Laborationsdel 2.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Övriga datorlaborationer

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: En grundkurs i matematisk statistik samt kunskaper i komplex och linjär analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMS045, FMS047, MASC04

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor Anna Lindgren, studierektor@matstat.lu.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fmsf10/
Övrig information: Kursen får inte ingå i examen tillsammans med FMS045 eller FMS047. Ges även vid naturvetenskaplig fakultet med kurskoden MASC04.