Kursplan för

Stationära stokastiska processer, projektdel
Stationary Stochastic Processes, Project Work

FMS047, 3 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 1
Beslutsdatum: 2012-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I3
Valfri för: D4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Förstärka förståelsen av något eller några moment i kursen FMS045: Stationära stokastiska processer samt vidarutveckla förmågan att kommunicera resultat och resonemang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Praktisk färdighet i att identifiera och analysera stationära stokastiska processer. Tillämpningarna hämtas främst från signal- och bildbehandling, reglerteknik, ekonomi och tillförlitlighetsteknik.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMSF10, MASC04

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor Anna Lindgren, studierektor@matstat.lu.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms047/
Övrig information: Detta är en utökning av kursen Stationära stokastiska processer 6hp med ett projekt. Får inte ingå i examen tillsammans med FMSF10.