Kursplan för

Grundläggande radioteknik
Basic Wireless Communication Technique

ETIF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MWIR1
Valfri för: C4, D4, E4-fh, F4, F4-hn, MSOC1, N4-hn
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen Grundläggande radioteknik är att ge en god allmänbildning i högfrekvenstillämpningar, speciellt sådana som förekommer vid radiokommunikation. Grunden läggs utan att tränga in i elektroniken eller att fördjupa sig i konstruktionsdetaljer. De olika delarna behandlas som block vilka definieras av sina fysikaliska egenskaper. Detta ger en förståelse för t.ex. radiomottagarens eller mobiltelefonens uppbyggnad och kunskap om vilka krav som ställs på de ingående kretsarna. Därigenom är kursen Grundläggande radioteknik även en nödvändig grund för den som senare vill specialisera sig till högfrekvens- eller radiokonstruktör.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Områden som behandlas är:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Tentamen och godkända laborationer. Slutbetyg erhålls då alla moment är godkända. Godkända inlämningsuppgifter och laborationer är ett krav för att få tentera.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0212. Benämning: Grundläggande radioteknik.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS010/ETIA01 Elektronik eller ETE115 Ellära och elektronik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Göran Jönsson, Goran.Jonsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etif05