Kursplan för

Elektronik
Electronics

EITA10, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna skall få en förståelse för kretsteknikens grunder och de däri ingående grundläggande elementen. Studenten skall kunna tillämpa dessa kunskaper tillsammans med den introduktion till de elektroniska komponenterna som kursen innehåller för att kunna bygga enklare elektriska kopplingar till ett inbyggt system. Studenten skall också få en inblick i inbyggda system, och det samspel mellan programvara, mikrokontroller och elektronik som finns i dessa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller en genomgång av den enklare delen av kretstekniken. Den tar upp de grundläggande kretselementen, signalers tids- och frekvensegenskaper. Detta tillämpas sedan på elektriska kopplingar företrädesvis kopplat till gränssnittet mellan dator och omvärld. De teoretiska kunskaperna omsätts i praktiken på laborationerna.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen består av godkända laborationer, labbrapporter, inlämningsuppgifter samt frivillig tentamen. Godkända laborationer, labbrapporter och inlämningsuppgifter ger betyget 3. En skriftlig tentamen krävs för högre betyg (4 eller 5). Två omtentamina per år ges, men övriga moment examineras endast under kursens gång.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Hemuppgifter som görs online. För betyg 4 eller 5 krävs dessutom skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Hela kursen
Kod: 0217. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och godkända rapporter. Övrig information: Laborationerna erbjuds endast under ordinarie kursomgång.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ESS010, ETE022, ETE115, ETI116, ETI195, ETI196, ETIA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Pietro Andreani, pietro.andreani@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/EITA10