Kursplan för

Fysik – elektricitetslära, gaser och vätskor
Physics: Electricity – Fluids

FAFA30, 8 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BI1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenten skall utveckla och fördjupa sin förståelse av grundläggande begrepp och samband inom strömningslära, termodynamik och ellära, vilka behövs för en yrkesroll som brandingenjör och som grund för fortsatta kurser inom programmet. Många av dessa begrepp har också en viktig allmän betydelse för vår omvärldsuppfattning och utgör en del av en naturvetenskaplig allmänbildning. Kursen skall öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den skall också träna problemlösningsförmåga samt skriftlig redovisning av experimentella data och fysikaliska modeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Repetition och fördjupning av grundläggande fysik.
Experimentell metodik: Hantering, analys och presentation av mätdata.
Elektricitet och magnetism: Elektrostatik, elektriska och magnetiska fält. Potential, elektromagnetisk induktion, lik- och växelströmskretsar, trefas växelström. Elektriska mätinstrument.
Gaser och vätskors fysik: Tryck, strömning, ideala och reala gaser, fasövergångar och kinetisk gasteori. Termodynamikens huvudsatser, värme- och köldmaskiner. Temperaturstrålning. Värmeöverföring genom ledning, konvektion och strålning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Fysik.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0214. Benämning: Laborationskurs.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA01 Endimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAF604, FAFA05, FAFA15, FAFA20, FAFA40, FAFA45, FAF121

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Hans Lundberg, hans.lundberg@fysik.lth.se
Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/B1Fysik/BI/Index.htm